ไดโน่

MANUFACTURING STANDARD

มาตรฐาน และ กระบวนการผลิต

 
 
มอก

1102-2538

เป็นเจ้าแรกใน
ประเทศไทย

CERTIFIED

มาตรฐานชั้นนำ

ผู้ขายรายแรกในไทยที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1102-2538

ผลิตภัณฑ์ของซันนี่เป็นเจ้าแรกที่ผ่านการทดสอบและการรับรองมาตรฐาน มอก. 1102-2535 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในวันที่ 13 กันยายน 2538 (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเลขที่ มอก. เป็น 1102-2538 ในภายหลัง เมื่อ 19 เมษายน 2539) ได้รับมาตรฐาน มอก. 1955-2542 และ มอก. 1955-2551 ตามลำดับ

 
รางวัลและการรับรอง
 
MANUFACTURING

กระบวนการผลิต

เราไม่หยุดพัฒนาความสามารถในการผลิตให้เป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งด้าน คุณภาพและความปลอดภัย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดด้านนวัตกรรมระบบไฟฉุกเฉินครบวงจรในส่วนภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

ซันนี่ยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO โดยเน้นใช้กระบวนการผลิตอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ระบบ Lean เข้ามาบริหารกำจัดความสูญเปล่าหรือความสูญเสียกระบวนการ เพื่อลดความผิดพลาด สร้างประสิทธิผลสูงสุด และเพิ่มผลผลิตโดยไม่ลดคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากรทุกฝ่ายในบริษัท

ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้ โปรดเลือกสินค้าในหมวดหมู่อื่น