ไฟฉุกเฉินติดตั้งภายในอาคาร

ไฟฉุกเฉินติดตั้งภายนอกอาคาร

รับติดตั้งไฟฉุกเฉินรับติดตั้งไฟฉุกเฉิน
รับติดตั้งไฟฉุกเฉินรับติดตั้งไฟฉุกเฉิน
รับติดตั้งไฟฉุกเฉินรับติดตั้งไฟฉุกเฉิน

ป้ายทางหนีไฟฉุกเฉิน

ตำแหน่งติดตั้งไฟฉุกเฉิน - รับติดตั้งไฟฉุกเฉิน - รับติดตั้งป้ายหนีไฟ
  
ตำแหน่งการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินต้องติดตั้งในบริเวณที่หนีภัย ในตำแหน่งที่มองเห็นโคมไฟฟ้าได้ชัดเจนจากด้านล่าง และสูงกว่าพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร

โดยวัดจากพื้นถึงด้านล่างของโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน กรณีติดตั้งต่ำกว่า 2 เมตร จะต้องไม่กีดขวางเส้นทางหนีภัย

บริเวณที่ต้องติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน มีดังนี้

  1. เส้นทางหนีภัยและบริเวณทางออก
  2. บริเวณภายนอกหลังจากออกอาคารแล้ว ต้องมีความสว่างอย่างต่ำอยู่ในระดับเดียวกันกับความส่องสว่างก่อนออกจากอาคาร
  3. ทางแยกให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจากทางแยกไม่เกิน 2 เมตร ในแนวระดับ
  4. ทางเลี้ยวให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินจากทางเลี้ยวไม่เกิน 2 เมตร ในแนวระดับจากจุดเปลี่ยนทิศทาง หรือทางเลี้ยว
  5. พื้นเปลี่ยนระดับให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินห่างไม่เกิน 2 เมตร ในแนวระดับจากพื้นเปลี่ยนระดับ
  6. บันไดในกรณีที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางหนีภัย ให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินให้แสงส่องสว่างถึงขั้นบันไดทุกขั้นโดยตรง
  7. พื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่กู้ภัยในลิฟต์ดับเพลิง พื้นที่จุดแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง พื้นที่เตรียมการหนีภัย และพื้นที่เก็บอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
  8. บริเวณพื้นที่งานอันตราย รวมถึงห้องเครื่องไฟฟ้าเครื่องกล ห้องควบคุม ห้องต้นกำลัง ห้องสวิทช์ และบริเวณใกล้กับอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟแสงสว่างปกติและไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
  9. ห้องน้ำให้ติดตั้งในห้องน้ำทั่วไปที่มีพื้นที่มากกว่า 8 ตารางเมตร และห้องน้ำสำหรับคนพิการ
  10. บันได้เลื่อนและทางเลื่อนในกรณีที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางหนีภัย

พนักงานทุกท่าน ผ่าน การอบรมช่างฝีมือไฟฟ้า ตามกฏหมายกำหนด พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย ขณะปฏิบัติงาน

 

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ

รับติดตั้งไฟฉุกเฉินรับติดตั้งไฟฉุกเฉิน
รับติดตั้งไฟฉุกเฉินรับติดตั้งไฟฉุกเฉิน
รับติดตั้งไฟฉุกเฉินรับติดตั้งไฟฉุกเฉิน