Returns Policy

นโยบายการคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืนสินค้า

ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าของท่านก่อนการรับสินค้า และหากตรวจพบความผิดปกติ บกพร่อง ผิดรุ่น ผิดสี สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามสเปคที่ต้องการ หรือแม้แต่ชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง ลูกค้าจะต้องปฎิเสธการรับสินค้านั้นในทันที
กรณีที่ต้องการเคลม-ส่งคืนสินค้า โดยมีสาเหตุจากความผิดปกติจากตัวของผลิตภัณฑ์เอง หรือเกิดจากความชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง ซึ่งสินค้านั้น ๆ จะต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ความเสียหาย หรือความบกพร่องจากทางบริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด ก่อน โดยเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของทางบริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
หลังจากการตรวจพิสูจน์ความเสียหาย หรือความบกพร่องของสินค้า หากพบว่ามีความเสียหาย หรือความบกพร่องของสินค้าจริง โดยสินค้านั้น ๆ จะต้องไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของทางบริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด ทางบริษัทฯ ยินดีจะเปลี่ยนสินค้าให้กับทางลูกค้า หากมีสินค้าชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกันในคลังสินค้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไข และข้อตกลงที่ทางบริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้กำหนด
ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน-คืนสินค้า ในกรณีที่สินค้านั้น ๆ ได้ผ่านการใช้งานมาแล้ว หรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภทของลูกค้าเอง
 

ช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้า

ติดต่อโดยตรงได้ที่ บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด 

คลังสินค้า: 86/1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 14 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพ 10260
ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
หรืออีเมลมาที่ safety@asguardd.com
กรุณาแจ้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่พบ โดยทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลังจากสินค้าได้ผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์ความผิดปกติ หรือบกพร่องของสินค้าตามที่แจ้งแล้ว ทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะเป็นผู้ประสานงานกับทางลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขต่อไป